PBN Hill+Knowlton Strategies, Kyiv, Ukraine

42-44 B, Shovkovychna Street
Kyiv, Ukraine 01601
Tel.: +38 044 586 6350
Fax: +38 044 586 6351

Oksana Monastyrska
Oksana Monastyrska
Managing Director,
Ukraine